Privatumo politika

Gerbiamas kandidate,

Vadovaujantis  2016 m. balandžio 27 d.  EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTU (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuris įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės  25 d. bei atsižvelgiant į UAB „Reditus“ veiklos pobūdį privalote pateikti raštišką sutikimą dėl Jūsų pateiktų asmens duomenų apsaugos.

Nepateikus raštiško sutikimo įmonė UAB „Reditus“ negalės saugoti jūsų duomenų, jų laikyti duomenų bazėse ir/ar vykdyti aktyvią darbo paiešką, tokiu būdu Jūs negalėsite kandidatuoti į siūlomas laisvas darbo vietas.